Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunnan TIEDOTE Kalastuskausi 2018

 

PYYDYSTEN MERKITSEMINEN

Pyydykset merkitään vanhan käytännön mukaisesti tupulein ja siihen tulee merkitä kalastajan nimi ja yhteystiedot sekä tilan nimi ja rekisterinumero siten kuin Tenon sivuvesiasetus tai muu määräys määräävät. Lohikiintiö 2 kpl vuorokaudessa. Uusi kalastuskieltoalue Čársejohkan/ Tsarssijoen alaputouksen niskalta 60 metriä alaspäin. Muun kalan pyynti (35 mm verkot) on sallittu niillä rajoituksilla kuin Tenon sivuvesisäännössä sanotaan (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170297).

Muitakin rajoituksia voi olla esim. kalastuslaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379

 

VAPA- JA VIEHELUPIEN HINNAT 2018

Osakastilan kalastuslupamaksuna peritään 20€/vuosi. Sen lisäksi osakkaat voivat ostaa ylimääräisiä vuorokausilupia hintaan 20 €/vrk. Näiden lisäksi myydään ns. työlupia työantajan todistuksen perusteella, luvan hinta on 20€/vrk. Osakkaitten ylimääräisiä vrk-lupia ja työlupia myydään 760 kpl/kausi ja enintään 100 lupaa viikossa.

Uusien säädöksien mukaan kalastajilla on saalisilmoitus velvollisuus. Ohjeet saalisilmoituksesta saa luvanmyynnistä ja LUKE:sta.

Tilankaupan yhteydessä ei saa luovuttaa pyydysmerkkejä tai vapa/viehelupia suoraan ostajalle ilman hoitokunnan lupaa. Tilakaupoista ja omistajamuutoksista on ilmoitettava osakaskunnalle mahdollisimman pian. Lupia ostaessaan henkilön on tarvittaessa todistettava omistusoikeu­tensa tilaan. Luvan ostajan tulee tietää tilansa nimi ja rekisterinumero.

 

KALASTUSOIKEUDEN LUOVUTUS

Osakas saa ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan vastikkeetta tai vastiketta vastaan käyttää hänelle yhteisellä vesialueella kuuluvaa kalastusoikeuttaan. 

Luovutusilmoitus on ennen kalastukseen ryhtymistä jätettävä sitä varten varattuun postilaatikkoon kylätalo Giisan ulkoseinällä tai siitä on ilmoitettava kirjallisesti hoitokunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohta­jalle. Yli 10 luvan luovutuksista peritään 2 euron kirjaamismaksu luovutukselta. Luovutuksia voivat tehdä vain osakkaat osakasluvuilla. Luovutusilmoituslomakkeen saa lupamyynti- pisteestä ja osakaskunnan nettisivuilta. Luovutusilmoituslomake. Osoite http://www.lapinkalatalouskeskus.net/assets/Utsjoen-osakaskunta/luovutusilmoituslomake.doc 

 

VALVONTA

Osakaskunnan vesialueella valvontaa suorittavat Kalastusalueen valtuuttamat vapaaehtoiset valvojat. Valvojiin saa tarvittaessa yhteyden puhelimitse Utsjoen kalastusalueen yhteyshenkilön, Pentti Morottajan kautta puh. 0400-187297.

 

DESINFIOINTI

Kalastajien on desinfioitava kalastusvälineensä, mikäli niitä on käytetty muualla kuin Tenon vesistöalueella. Desinfioinnin voi suorittaa Utsjoella kaikissa Tenon lupien myyntipisteissä.

 

MINKKI

Minkistä maksetaan tapporaha 30,00 e. Saalisminkit tulee toimittaa Jarmo Helanderille p. 0400 894319.

 

Yleisistä ohjeista kalastuksenhoitomaksusta ja viehekalastusmaksusta sekä tietoa kalastusluvista Lapin kalavesille löydät Lapin kalakenttä sivulta. Lääninkohtaisten viehekalastuslupien osalta on huomattava, että ne antavat oikeuden kalastaa vain erittäin suppeilla alueilla Utsjoen kunnassa koska Lapin ELY-keskus on päätöksellään kieltänyt läänin vieheluvalla kalastamisen suurimmassa osassa Utsjoen kunnan vesissä. Lisäksi kalastuslaki rajoittaa lääninkohtaisen viehekalastusluvan käyttöä virtaavissa vesissa. Lisätietoja näistä rajoituksista saa Lapin ELY-keskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 

 

Utsjoen osakaskunnan kalatuslupien myyntipisteet

Luvan myyjä Osoite Puhelin Huomioita
 Kylätalo Giisa
Utsjoentie 9, 99980 Utsjoki
040 822 8889